Dezinfekce a deratizace

Můžeme Vám bezodkladně poskytnout naše odborné služby DDD - dezinfekci, dezinsekcí a deratizaci. Provedeme dezinfekci prostor, dezinsekci proti hmyzu a deratizaci proti hlodavcům s použitím nejmodernějších technologií a postupů. Naše služby zajistí nejen dokonalou čistotu, ale také bezpečí a zdraví Vašich zaměstnanců, rodinných příslušníků či zákazníků. Pokud hledáte spolehlivého partnera pro odborné služby DDD, obraťte se na nás a rádi Vám poradíme s výběrem správného typu služeb.

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních jsou úkony, které provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Používané postupy a prostředky podléhají schválení hlavního hygienika ČR a jsou upraveny příslušnou hygienickou legislativou. Podle stupně odstranění mikroorganizmů z předmětu nebo prostředí se rozlišují následující postupy:

 • mechanická očista;
 • dezinfekce;
 • vyšší stupeň dezinfekce;
 • sterilizace.

Mechanická očista – sanitace

Soubor postupů, které mechanicky odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů. Dle typu pracoviště se používají běžné detergenty nebo detergenty s dezinfekčním prostředkem (dle hygienicko-epidemiologického režimu konkrétního pracoviště). Dále se využívají čisticí prostředky, případně čisticí prostředky s dezinfekčním účinkem. Ty se aplikují buď ručně nebo pomocí mycích a čistících strojů, tlakových pistolí, ultrazvukových přístrojů, apod.

Všechny pomůcky a přístroje se udržují v čistotě. Úklidové pomůcky se po použití dezinfikují a usuší. Čistící stroje a jiná zařízení se používají podle návodu výrobce. Úklid se provádí denně na vlhko.

Dezinfekce

slouží ke zničení patogenních mikroorganismů v daném prostředí. Soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních (teplota nad 90 °C), chemických (použití chemických látek) nebo kombinovaných postupů (teplota nad 60 °C + použití chemických látek). Ty mají mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

 • Profylaktická, preventivní: provádí se i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje, je součástí komplexních hygienických opatření, (př. chlorace vody, pasterizace mléka, úprava odpadních vod).
 • Represivní, ohnisková: v ohnisku nákazy; je průběžná nebo konečná, je zaměřená na zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku s cílem přerušit další šíření infekce.

Výběr dezinfekce je důležitý, je nutné brát zřetel na jednotlivé druhy mikroorganismů:

 1. citlivost jednotlivých mikroorganismů;
 2. účinek;
 3. vliv teploty a pH;
 4. prostředek musí působit na celý povrch a nesmí alergizovat;
 5. musí být ekonomicky výhodný.

Fyzikální dezinfekce

 • var za atmosférického tlaku po dobu nejméně 30 minut;
 • var v přetlakových nádobách po dobu nejméně 20 minut;
 • dezinfekce v mycích, pracích a parních přístrojích při teplotě vyšší než 90 °C;
 • UV záření o vlnové délce 253,7–264 nm;
 • filtrace, žíhání, spalování.

Chemická dezinfekce

Podle způsobu použití

 • dezinfekce povrchů;
 • dezinfekce nástrojů;
 • dezinfekce rukou;
 • speciální dezinfekce.

Podle účinných látek

 • Chlorové sloučeniny (př. chlornan sodný – SAVO®),
 • jodové sloučeniny (př. JODISOL®),
 • aldehydy,
 • kvartérní amoniové sloučeniny (KAS),
 • deriváty fenolu, alkoholy,
 • sloučeniny peroxidu (mají charakter oxidační i redukční),
 • aminy,
 • tenzidy – chemické povrchově aktivní sloučeniny (nejvýznamnější jsou amonné kvartérní sloučeniny),
 • hydroxidy (př. hydroxid sodný),
 • organické kyseliny.

Podle spektra účinnosti

 • Baktericidní,
 • virucidní,
 • fungicidní,
 • tuberkulocidní,
 • sporucidní.

Podle místa použití

 • Zdravotnictví,
 • potravinářství, aj.

Fyzikálně chemická dezinfekce

 • Paroformaldehydová komora (dezinfekce textilu, výrobků z umělých hmot, vlny, kůže a kožešin při teplotě 45 až 75 °C).
 • Prací, mycí a čistící stroje (dezinfekce probíhá při teplotě do 60 °C s přísadou chemických dezinfekčních přípravků).

Zásady chemické dezinfekce

 • Dezinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál a jsou netoxické.
 • Zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku – střídají se dezinfekční přípravky s různými aktivními složkami.
 • Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich názvy jsou tzv. „slovní známky“ a přípravky se považují za 100%[1].
 • Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného/odváženého dezinfekčního prostředku ve vodě.
 • Frekvence výměny dezinfekčních roztoků je dána doporučením výrobce (nejčastěji se provádí každou směnu, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji).

Fyzikálně chemická dezinfekce

 • Zlepšení účinnosti některých dezinfekčních roztoků lze dosáhnout zvýšením teploty (fenolové přípravky a kvartérní amoniové sloučeniny na 50 až 60 °C, jodové přípravky na 35 °C).
 • Aldehydové, chlorové přípravky a peroxisloučeniny se ředí studenou vodou.
 • Dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem.
 • Důležité je dodržet koncentraci a dobu působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu.
 • Předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují přípravkem s virucidním účinkem.
 • Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce. (Postup: dezinfekce – mechanická očista; dezinfekce.)
 • Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně opláchnout pitnou vodou.
 • Dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používání osobních ochranných pomůcek, pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.
 • K ověření účinnosti dezinfekce používáme mikrobiologické metody (stěry a otisky).

Vyšší stupeň dezinfekce

 •  Zaručuje usmrcení všech mikroorganismů, ale ne cyst prvoků, vajíček helmintů etc.
 • Dvoustupňová dezinfekce:
 • postupy, které zaručují usmrcení bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spor, nezaručují však usmrcení ostatních mikroorganismů (vysoce rezistentních spor) a vývojových stádií zdravotně významných protozoí, helmintů a jejich vajíček.
 • Dezinfekční roztoky pro vyšší stupeň dezinfekce se musí ukládat do uzavřených nádob.
 • Frekvence výměny dezinfekčních roztoků je uvedena v návodu k použití jednotlivých přípravků.
 • Pomůcky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny k okamžitému použití nebo se krátkodobě skladují kryté sterilní rouškou v uzavřených kazetách a skříních (volně uložený – v kazetách 24 hodin, chráněný – v kazetách a uzavřených skříních 48 hodin).
 • Po použití se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší.
 • Při kontaminaci biologickým materiálem – dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, poté, do roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce se ponoří suché předměty tak, aby byly naplněny všechny duté části bez vzduchových bublin.
 • Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou, k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků, sterilní osušení a dále je nutné nakládat s předměty, jako se sterilním instrumentáriem.